ساخت و اجرا

در مرحله آخر پروژه تعهد شده در زمان تعیین شده اجرا و تحویل خواهد شد.