ثبت سفارش و قرارداد

پس از تایید طرح پروژه، سفارش شما در نوسادکور ثبت شده و قرارداد آن تنظیم می‌شود.