پس از تایید طرح پروژه، سفارش شما ثبت شده و قرارداد مربوطه توسط واحد مالی و حقوقی نوسادکور تنظیم و منعقد می گردد. پس از انجام پیش پرداخت، سرآغاز تعهدات ما و تحقق اهداف پروژه خواهد بود. تا انتها با شماییم. . .