در گام دوم تلفیقی از بررسی شرایط پروژه و اهداف و نیاز شما انجام و حاصل تلاش واحد طراحی و مهندسی نوسادکور به صورت پیشنهاداتی تدوین و ارایه می گردد. این پیشنهادات به صورت مجموعه ای از برنامه کاری، طرح های دوبعدی و سه بعدی، برآورد مالی، جدول زمان بندی، الزامات و توصیه ها تهیه و ارایه می گردد. ما به تعهدات خود پایبندیم …