سقف کشسان-نوسادکور

نمونه کار سقف کشسان

مجری : نوسادکور

کاربری : مسکونی

اتاق پذیرایی
جنس متریال : ساتن چاپی

نوپردازی : مهتابی COB
 خرداد 99