24
جولای

حسینی

از زمانی که با نوسادکور شروع به مذاکره شدم تا تحویل ساختمان اداری زمان خیلی کوتاهی سپری شد و نوسادکور و تیم اجرایی سقف کشسان و همچنین طراحان این مجموعه بسیار عالی ودر کمترین زمان خدمات ارائه می دهند